Navigation:  »No topics above this level«

Webový portál pre systém XMatik.NET/ISOM

Return to chapter overviewNext page

Portál informačného systému obchodného merania XMatik.NET/ISOM slúži na nahlasovanie denných a mesačných údajov o výrobe, spotrebe a distribúcii elektriny od výrobcov a prevádzkovateľov distribučných sústav, ktorí sú povinní poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS).

 

Sprístupňovanie validovaných meraní

 

Portál slúži na sprístupňovanie validovaných údajov z meraní pre jednotlivých požívateľov PS (tzv. obchodné dáta). Dáta použité pre denné zúčtovanie sú dostupné nasledujúci deň o 9:00 hodine za predchádzajúci deň, dáta pre dekádne údaje sú sprístupňované v 12. a 22. dni v mesiaci a mesačné dáta v 6. dni nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Okrem nameraných údajov systém sprístupňuje taktiež hodnoty za jednotlivé OOM, ktoré SEPS zasiela do systému ISOM OKTE.

 

Bilancia výroby a spotreby

 

Portál slúži na nahlasovanie denných a mesačných údajov o výrobe, spotrebe a distribúcii elektriny od výrobcov a prevádzkovateľov distribučných sústav, ktorí sú povinní poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS). Denné údaje je potrebné nahlásiť do 12:00 hod. za predchádzajúci deň. Mesačné údaje je potrebné nahlásiť do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

 

Koncová spotreba

 

Portál slúži na nahlasovanie údajov o koncovej spotrebe elektriny v zmysle Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny. Dáta je potrebné nahlásiť najneskôr do 12. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

 

Odberné miesta

 

Portál slúži na sprístupnenie údajov o odberných a odovzdávacích miestach prostredníctvom formulárov OOM (základné údaje, zmeny dodávateľa, resp. bilančnej skupiny a údaje o prerušení, resp. obnovení prenosu elektriny). Umožňuje tiež zobraziť si namerané hodnoty odberov a dodávok za konkrétne OOM a za stanovené obdobie.

 

Správa údajov

 

Portál správy údajov je členený na oblasti Mapa procesov, Mapa, Kontrola údajov, Diagram strát, Zariadenia ASZD, Náhradná výmena dát.