Webový portál pre systém XMatik.NET/ISOM
Orientácia v príručke
Členenie dokumentácie
Použité štýly
Klávesové skratky
Základy práce so systémom
Spustenie aplikácie
Prihlásenie sa do systému
Úvodné okno
Používateľské nastavenia
Formuláre
Práca s tabuľkami
Export údajov do súboru
Pracovné postupy vo webovom portáli
Správa údajov
Mapa procesov
Zobrazenie mapy procesov
Spustenie procesu
Nastavenie spustenia procesu
Zobrazenie zoznamu stavov procesu
Popis procesov
Mapa
Kontrola údajov
Diagram strát
Zariadenia ASZD
Náhradná výmena dát
Obchodné údaje
Obchodné údaje
Parametre zobrazovania profilov
Zobrazenie obchodných údajov
Import nameraných údajov
Zoznam profilov
Vytvorenie zoznamu profilov
Prezeranie zoznamu profilov
Modifikácia zoznamu profilov
Vymazanie zoznamu profilov
Export zoznamu profilov
Historické údaje do 1.1.2014
Agregované hodnoty BS
Zobrazenie agregovaných údajov
Predbežné údaje
Predbežné údaje
Prezeranie predbežných údajov
Profily predbežných údajov
Zobrazenie predbežných údajov
Bilancia výroby a spotreby
Zobrazenie nahlásení údajov pre bilanciu
Nahlásenie denných údajov pre bilanciu
Nahlásenie mesačných údajov pre bilanciu
Prezeranie nahlásených údajov pre bilanciu
Modifikovanie nahlásených údajov pre bilanciu
Report záznamov
Filter tabuľky nahlásených údajov
Export zoznamu nahlásení údajov pre bilanciu
Výroba elektriny SR od OKTE
Výroba po generátoroch
Výroba podľa palív
Výroba na svorkách a OOM podľa palív
Mesačná výroba vybraných elektrární
Denná výroba vybraných elektrární
Nenahlásené údaje výroby
Odberné miesta
Zoznam OOM
Prezeranie údajov OOM
Export zoznamu OOM
Merania OOM
Prezeranie meraní OOM
Export meraní OOM
Koncová spotreba
Nahlásenie údajov pre fakturáciu
Prezeranie nahlásených údajov pre fakturáciu
Modifikovanie nahlásených údajov pre fakturáciu
Export zoznamu nahlásení údajov pre fakturáciu
Vlastná spotreba SEPS
Namerané údaje - VS
Namerané údaje - VS
Prezeranie nameraných údajov - VS
Namerané údaje - OVS
Namerané údaje - OVS
Prezeranie nameraných údajov - OVS
Štatistika
Prezeranie štatistiky vlastnej spotreby SEPS
Kontrolné merania
Kontrolné merania objektov SEPS